KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

POZYTYWNE ROZLICZENIE PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ NASZEGO KLIENTA - GMINĘ GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

2019-03-06 12:41

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Funduszu Rozwoju Obszaru Wiejskich pozytywnie (bez żadnych zastrzeżeń) ocenił zamówienie publiczne na  „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – etap Marynki i etap Nowy Gaj wraz z budową sieci wodociągowej w m. Góra Świętej Małgorzaty”, które jest objęte wnioskiem 
o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” 
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 
na lata 2014-2020.

Wartość postępowania po podpisaniu umowy to prawie 5 mln zł brutto.

To już kolejne postępowanie współfinansowane z środków UE rozliczone przy naszym udziale bez korekt finansowych w zakresie realizacji procedur wyboru Wykonawców zamówień publicznych. 

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej