KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Aktualne projekty doradcze

2019-06-21 19:29

W chwili obecnej realizujemy równolegle około 50 projektów doradczych obejmujących postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w całej Polsce. 


Największy z nich dotyczy postępowania na odnawialne źródła energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Regionalna polityka energetyczna”, Działanie 4.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, Poddziałanie 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” o wartości zamówienia ponad 50 mln złotych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej