KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

ROZLICZENIE PROJEKTU DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ADAMOWIE

2019-11-11 20:03

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zakończyła kontrole postępowania na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: TermomodernizacjA budynków nr 1, 2, 3a i 3b oraz wykonanie OZE dla potrzeb podgrzewania c.w.u. na Osiedlu Tęcza w Adamowie o łącznej wartości (wartość umowy z Wykonawcą) prawie 2 mln złotych. 

Postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Projekt był objęty naszym doradztwem z zakresu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej