KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU UDZIELANIA I REALIZACJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Członkowie Zespołu zdobyli doświadczenie przy obsłudze kilkuset postępowań przetargowych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zobacz ofertę

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim”

2019-11-28 12:34

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim - „Zamawiający” w imieniu, którego jako „Pełnomocnik Zamawiającego” występuje i prowadzi postępowanie /na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych/:
Krzysztof Puchacz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Puchacz Grupa Doradcza ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową 
ronda na skrzyżowaniu ulic Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” .

Poniżej znajduje się dokumentacja niniejszego postępowania:Integralną częścią SIWZ są załączniki:
  • Załącznik Nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).
  • Załącznik Nr 2 – Projekt umowy.
  • Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego.
  • Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
  • Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.
  • Załącznik Nr 6 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert),
  • Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
  • Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób – składany na wezwanie Zamawiającego 
w trybie art. 26 ust. 2 ustaw Pzp.

Informacja z otwarcia ofert (pismo z dnia 17.12.2019 r.)

Profesjonalne szkolenia
Doradztwo w zakresie zamówień publicznych
Sporządzanie opinii prawnych
Doradztwo w zakresie finansów publicznych i kontroli zarządczej